14613c773156ecb67efaeb036180698a
top of page

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Versie 2, 22 maart 2024

Nikki Nilsen respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Nikki Nilsen
Dorpsstraat, Tessenderlo-Ham
BE0776.487.176

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Nikki Nilsen en/of eventuele medewerkers van Nikki Nilsen verwerken uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Nikki Nilsen. Nikki Nilsen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met Nikki Nilsen door te mailen naar auteurnikkinilsen@hotmail.com.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. 

Het is ook mogelijk dat een decreet of de regering een regeling uitwerkt waarbij we u een voor- of nadeel toekennen zonder dat u daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten uw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of u voor dat voordeel in aanmerking komt, of dat we u een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen. 

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Meestal zijn het gegevens die we nodig hebben om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor onze dienstverlening. Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen. Dit kan gaan van informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone, geïnstalleerde cookies tot het verzamelen van uw naam, voornaam, adres, emailadres en betalingsgegevens. Daarnaast verzamelen we ook feedback die u geeft, product reviews, aanbevelingen en/of opmerkingen die u maakt naar ons toe of over ons.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens ter verbetering van onze website, product(en) en/of de diensten die wij aanbieden.

Daarnaast is het delen van uw gegevens noodzakelijk om te kunnen genieten van sommige producten die wij aanbieden.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode bedraagt 5 jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn. 

Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

 

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onszelf en/of onze medewerkers.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken. We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken en/of ontvangen openbaar maken indien vereist en/of toegestaan door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding en/of soortgelijk juridisch proces, en wanneer we ter goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid en/of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken en/of te reageren op een verzoek van de overheid.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

 

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met auteurnikkinilsen@hotmail.com. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht bij auteurnikkinilsen@hotmail.com als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden. 

Links naar andere websites.

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van ons of beheerd worden door ons. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor dergelijke andere websites en hun privacy praktijken. We raden u aan om waakzaam te blijven wanneer u deze website verlaat en de privacy policy te lezen van elke website die u bezoekt en die informatie kan verzamelen.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij beveiligen de informatie die u ons verstrekt op een computer servers die zich bevinden in een veilige en gecontroleerde omgeving. Deze gegevens zijn beveiligd tegen ongemachtigd gebruik, openbaring en/of toegang.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website en/of via onze sociale media. Voor meer informatie en/of vragen mag u altijd contact opnemen.

bottom of page