14613c773156ecb67efaeb036180698a
top of page

Acerca de

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van: Nikki Nilsen, met maatschappelijke zetel te Jagersstraat 23 bus 20 2140 Borgerhout Antwerpen, België en ondernemingsnummer 0776.487.176.

Je kan Nikki Nilsen bereiken via het e-mailadres: auteurnikkinilsen@hotmail.com.

 

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 

 2. Dienst: de diensten die ik, Nikki Nilsen, lever.

 3. Dienstverlener: ik, Nikki Nilsen.

 4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 

 5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst. 

 6. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 

 7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en mij, als Dienstverlener.

 8. Producten: de goederen die ik, Nikki Nilsen, verkoop.

 9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 

 10. Website: http://www.nikkinilsen.com/

 11. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijf ik de regels op basis waarvan ik als Dienstverlener mijn diensten aan jou, de Klant, zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al mijn offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, memberships, overeenkomsten, Diensten en Producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen als Klant. 

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. De Dienstverlener biedt als Diensten/Producten aan:

 • B.O.E.K. Academie

3.2. De Dienstverlener doet steeds een Aanbod via de Website. De prijzen worden uitgedrukt in euro; er is geen BTW verschuldigd.

3.4. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het hebt aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod. 

3.5. De Dienstverlener kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijs kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.6. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst of Product gaat de Klant ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Voor de Klant ontstaat vanaf dat moment de verplichting tot betaling van de volledige som.

3.7. Diensten of Producten worden ofwel betaald onmiddellijk en via de Website. 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden Klant 

4.1. Algemeen

4.1.1. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant.

4.1.2. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online opleidingen.

4.1.3. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt na bestelling en betaling, tenzij anders overeengekomen.

 1. 4.1.4. De Opdrachtgever zal De Dienstverlener bijstaan en samenwerking verlenen teneinde haar in staat te stellen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

De Opdrachtgever zal aan de Dienstverlener de faciliteiten, het materiaal en de uitrusting (toegang tot online tools en accounts,…) ter beschikking stellen die specifiek noodzakelijk zijn om de Diensten te verstrekken, zodat zij in staat is om deze Overeenkomst naar behoren uit te voeren. Bovendien zal de Opdrachtgever aan de Dienstverlener tijdig alle noodzakelijke informatie verschaffen teneinde haar toe te laten om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

 

Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

4.1.5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde, onjuiste of onvolledige gegevens die door de Klant zijn verstrekt. 

4.2. Digitale content

4.2.1. Toegang tot digitale content is persoonlijk. De toegang mag niet gedeeld worden met derden. Alsook mogen sessies niet worden opgenomen of gedeeld.

4.2.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang tot de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. Daarenboven kan, bij vaststelling, een schadevergoeding worden gevorderd voor de schending van Intellectuele Eigendomsrechten.

4.2.5. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener. 

Artikel 5 – Vergoeding

5.1. Algemeen

5.1.1. De Dienstverlener doet steeds een Aanbod via de Website.

5.1.2. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Producten/Diensten, zoals de aanschaf van een mindmap programma of notitie-/schrijfmateriaal. Deze zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1.  De bestelling wordt ofwel door de Klant onmiddellijk online betaald, ofwel in schijven per 30 dagen.

De Dienst zal geen aanvang nemen (geen toegang tot de Academie zal worden verleend) zolang de (eerste) factuur niet is voldaan.

5.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zal de Dienstverlener in eerste instantie een herinnering sturen. Deze is gratis.

Vanaf een tweede herinnering, die 14 kalenderdagen later zal komen, zullen herinneringskosten en interesten worden aangerekend.

Het openstaande factuurbedrag en de schadevergoeding die hierbij gerekend zal worden is vanaf de tweede herinnering onderhevig aan de volgende bedragen die er extra bijkomen:

 • Schulden onder €150,00: maximaal €20,00.

 • Schulden tussen €150,01 en €500,00: maximaal €30,00 plus 10% van het bedrag boven €150,00.

 • Schulden boven €500,01: maximaal €65,00 plus 5% van het bedrag boven €500,00, met een maximum van €2.000,00.

Bij wanbetaling zal de Dienstverlener ook al haar Diensten t.a.v. de Klant opschorten totdat de betaling is verricht.

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst 

6.1. Een aangekochte Dienst kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop. Indien de Klant evenwel een Overeenkomst wenst te wijzigen of annuleren, gelden onderstaande regelingen. Voor herroeping binnen de 14 dagen herroepingsrecht als consument, zie verder.

6.2. Indien een Klant een lopende Overeenkomst die een bepaalde duurtijd kende wenst te annuleren, zal deze de Dienstverlener moeten vergoeden voor de reeds geleverde prestaties, gederfde winst en eventuele schadevergoeding conform artikel 1794 BW. 

Indien een Klant een Overeenkomst met onbepaalde duur (abonnementsformule) wenst op te zeggen, gaat de opzeg in vanaf de maand volgend op de kennisgeving van deze beslissing aan de Dienstverlener.

 

6.3. De Dienstverlener is gerechtigd om bovenop de bedragen die voortkomen uit deze regeling in elk geval een bedrag te blijven aanrekenen voor eventuele content die reeds werd geleverd. 

6.4. De Dienstverlener kan eventueel praktische facetten van een specifieke Dienst wijzigen. In dat geval heeft een Klant niet het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren.

6.5. Partijen kunnen op elk ogenblik overeenkomen om deze Overeenkomst in onderling overleg te beëindigen.

 

Artikel 7 – Levering

7.2. Diensten worden uitgevoerd op de afgesproken momenten.

Artikel 8 – Betwistingen 

8.1. De Klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten of Producten van de Dienstverlener binnen de 5 dagen na het ontstaan van de klacht, via e-mail met als duidelijke titel ‘KLACHT/OPMERKING’ kenbaar maken aan de Dienstverlener. Klachten hierna of via andere weg worden niet in rekening genomen.

8.2. De Klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Algemeen

9.1.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. De Dienstverlener heeft steeds een inspanningsverbintenis en nooit een resultaatsverbintenis. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Zo is de Klant bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor de eigen inzet en discipline.

9.1.2. De Klant is aansprakelijk voor eventuele materiële schade aan de goederen van Nikki Nilsen.

9.2. Overmacht

9.2.1. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

9.3. Contractuele tekortkomingen 

9.4.1. Indien bij het uitvoeren van onze Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan de Klant haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag.

9.4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een eigen opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de Overeenkomst, alsook een eigen zware fout of die van een aangestelde, een opzettelijke fout van een aangestelde en lichamelijke schade).

9.5. Problemen website

9.5.1. De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de Website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. 

9.5.2. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website, phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

9.6. Eigen verantwoordelijkheid klant

9.6.1. De Dienstverlener begeleidt de Klant en staat hem/haar bij met advies. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de Klant zelf maakt. 

Artikel 10 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT 

10.1. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platform,  producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

10.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Diensten en Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de Overeenkomst. 

10.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

10.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 11 – Gegevensverwerking 

11.1. Door het aanvaarden van een Aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van de Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy, die toegankelijk is op de Website.  

Artikel 12 – Geheimhouding 

12.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 

 

 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,

 

 • het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,

 

 • partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en erna. 

12.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout. 

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

12.3. De Klant erkent dat de Dienstverlener bepaalde info kan delen op haar sociale media kanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat de Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.

Artikel 13 - Herroepingsrecht

13.1. Algemeen

13.1.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online zouden plaatsen. Deze heeft in principe 14 dagen het recht om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. 

13.2. Uitzonderingen: 

13.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de digitale workshops of inhoud waarvoor de Klant al (gedeeltelijk) toegang heeft gekregen. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud (zonder materiële drager) is immers niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd, en heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

Voorgaande is dus van toepassing op de Diensten van de Dienstverlener waarbij zaken als audiofiles, tekst, afbeeldingen en videoboodschappen ter beschikking worden gesteld. Deze Diensten zijn derhalve niet herroepbaar met aanspraak op het herroepingsrecht.

13.2.2. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde Diensten.

13.3. Uitoefening van het herroepingsrecht

13.3.1. Indien het toch mogelijk is om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener hiervoor via een ondubbelzinnige verklaring per  e-mail, met titel ‘HERROEPING’; op de hoogte stellen van de beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

13.3.2. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen. De terugzending is evenwel op kosten van de Klant.

13.3.4. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 14 – Slotbepalingen

14.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of de Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

14.2. Wanneer een bepaling uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

14.3.  Deze Algemene voorwaarden alsook alle Overeenkomsten van de Dienstverlener worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. de facturen van de Dienstverlener behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.   

bottom of page